Attēls: UNESCO LNK arhīvs

Ceturtdien, 22. septembrī, norisinājās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) Asamblejas sēde, kuras laikā tika apstiprināta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības stratēģija 2022.-2029. gadam.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darbības stratēģija izstrādāta atbilstoši UNESCO vidēja termiņa stratēģijai 2022.-2029. gadam. Tā atspoguļo organizācijas darbības misiju un vīziju, nosaka rīcības virzienus UNESCO stratēģisko mērķu īstenošanai un plānošanas perioda sasniedzamos rezultātus.

Asamblejas sēdē tika prezentēta jaunā UNESCO vizuālā identitāte un vadlīnijas tās izmantošanai, saskaņā ar kurām ir izstrādāti arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas logotipi.

Sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 50. gadadienas un UNESCO dokumentārā mantojuma programmas „Pasaules atmiņa” 30. gadadienas aktivitātēm.

Noslēgumā Asambleja tika informēta par mākslinieka Vilhelma Purvīša un valodnieka Jāņa Endzelīna gadadienu programmām, kas iekļautas UNESCO svinamo dienu kalendārā.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas augstākā lēmējinstitūcija ir tās Asambleja, kuras sastāvā darbojas 20 dažādu gan valsts institūciju, gan nevalstiskā sektora jomu pārstāvji. UNESCO LNK administratīvo darbu vada ģenerālsekretārs.