Zināšanu sabiedrība

Viens no UNESCO uzdevumiem ir ideju brīvas plūsmas nodrošināšana un zināšanu aprite, par to atbildīgs ir UNESCO Komunikāciju un informācijas sektors. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sekmē sabiedrības līdzsvarotu attīstību, vienlaikus radot jaunus sociālos, kultūras, ētikas un tiesību jomas izaicinājumus. UNESCO mērķis ir pieejamas un kvalitatīvas informācijas vides pilnveide, sekmējot sabiedrības medijpratību un informācijpratību, nodrošinot kvalitatīvu žurnālistiku un žurnālistu drošību; dokumentārā mantojuma saglabāšana un pieejamība un aktīvas zināšanu sabiedrības veicināšana. Tāpat sektors koordinē UNESCO starpnozaru pieeju mākslīgā intelekta jautājumus, izvērtējot tā ietekmi uz UNESCO kompetences jautājumiem un potenciālu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.