Viens no UNESCO prioritārajiem jautājumiem komunikāciju un informācijas sektorā ir medijpratības un informācijpratības veicināšana, kas ir cilvēku prasme lietot medijus, meklēt un analizēt informāciju, kritiski izvērtēt mediju vēstījumus un piedalīties mediju satura veidošanā. Informēti un aktīvi medijpratīgi un informācijpratīgi iedzīvotāji ir pamatā un stiprina demokrātisku sabiedrību.

Informācijpratība un medijpratība tradicionāli tiek uzlūkotas kā divas atsevišķas un atšķirīgas jomas, tomēr UNESCO stratēģijā tās tiek skatītas kā vienots kompetenču (zināšanas, prasmes, attieksmes) kopums, kas nepieciešams darbam un dzīvei. Medijpratība un informācijpratība (angļu val. Media and Information Literacy – MIL) kā vienojošs termins sevī apvieno izpratni par visa veida plašsaziņas līdzekļiem un informācijas sniedzējiem neatkarīgi no izmantotajām tehnoloģijām.

UNESCO uzdevums ir veicināt medijpratīgas un informācijpratīgas sabiedrības, izmantojot visaptverošu stratēģiju, kas ietver mācību satura sagatavošanu, vadlīniju izstrādi nacionāla līmeņa medijpratības un informācijpratības politikas un stratēģiju veidošanā, kā arī indikatoru definēšanu kompetenču apguves līmeņa novērtēšanai. 

Plašākas sabiedrības informēšanai ir izveidota sociālo mediju kampaņa MIL CLIKS, kā arī ik gadu tiek atzīmēta Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa.