UNESCO Starptautiskā programma komunikācijas attīstībai (International Programme for the Development of Communication, IPDC) ANO sistēmā ir vienīgais daudzpusējais forums – starpvaldību programma mediju attīstības veicināšanas jomā. Tā veidota, lai mobilizētu starptautisko sabiedrību informācijas pieejamības un mediju jautājumu veicināšanā attīstības valstīs. IPDC galvenie uzdevumi saistīti ar vārda brīvības un plurālistiskas mediju vides veidošanu un attīstību, sabiedrisko mediju attīstīšanu, cilvēku profesionālās izaugsmes sekmēšanu un starptautisko partnerību veidošanu.

IPDC padome sastāv no 39 valstu pārstāvjiem. Padome tiek ievēlēta UNESCO Ģenerālās konferences laikā uz 4 gadiem, attiecīgi ģeogrāfiskajai valstu pārstāvībai. Padomes sesijas notiek reizi 2 gados ar iespēju sasaukt ārkārtas sesiju. Padomes darba kārtību veido jautājumi saistīti ar mediju politikas veidošanu un attīstību, konsultācijām programmu īstenošanā, programmas pārraudzību, rezultātu un sasniegumu apkopošanu un izplatīšanu. Tāpat tiek pieņemti lēmumi par programmas īstenošanas finansēm un izvērtēti UNESCO-IPDC balvas pieteikumi. IPDC finansējumu nodrošina donorvalstu brīvprātīgās iemaksas.

2003. gadā UNESCO 32. Ģenerālajā konferencē IPDC padomē pirmo reizi tiek ievēlēta Latvija. Ievēlētais pārstāvis bija profesors Imants Freibergs, toreizējais LIKTA prezidents. Atkāroti Latvija IPDC Starpvaldību padomē tika ievēlēta 2015. gadā UNESCO 38. Ģenerālajā konferencē, un Latvijas pārstāve līdz 2019. gadam bija žurnāliste Sanita Jemberga. 

2019. gadā UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijas ietvaros notika padomes locekļu pārvēlēšana, kurā Latvija atkārtoti tika ievēlēta. Kā Latvijas pārstāvis dalībai padomē līdz 2023. gadam ir žurnāliste Rita Ruduša. 

Aktivitātes

Galvenās IPDC darbības sfēras ir:

• rīku un indikatoru izstrāde ar mediju un interneta politikas saistītos jautājumos: mediju attīstības indikators, Žurnālistu drošības indikators, Interneta universalitātes indikators, kā arī Mediju dzīvotspējas indikators;

• 16. Ilgtspējīgas attīstības mērķa (Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un iekļaujošas institūcijas visos līmeņos) pārraudzība;

• žurnālistu izglītošana: rīkkopu un mācību materiālu izstrāde, kas domāti žurnālistu izglītošanai. Šim mērķim ir izveidota īpaša iniciatīva UNESCO Žurnālistu izglītības sērija;

• mediju sektora attīstība: atbalsts vietējiem projektiem mediju attīstībai, izmantojot augšupejošas attīstības (bottom-up) principu.

Vairāk informācijas par IPDC: https://en.unesco.org/programme/ipdc.