Metodiskais materiāls jauniešu kultūrpratības veicināšanai ir noderīgs palīglīdzeklis ikvienam pedagogam, kas ikdienā strādā ar jauniešiem formālajā un neformālajā izglītībā, kā arī ikvienam jaunietim, kas vēlas stiprināt savu kultūrpratību – prasmi atrast, saprast un izmantot informāciju par kultūras daudzveidību, novērtēt savu un citu kultūru vienojošās un atšķirīgās vērtības,  kā arī kļūt par aktīvu kultūras procesu dalībnieku un veidotāju.  Metodiskajā materiālā īpašs uzsvars uz pirmiedzīvotāju kultūru un valodu izcelšanu, dzīvā jeb nemateriālā kultūras mantojuma iepazīšanu un kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga veicināšanu digitālajā vidē.

Metodisko materiālu izstrādāja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru un Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra profesori PhD Dzintru Iliško, pētnieci Dr.paed. Astrīdu Skrindu un studentiem.

Metodiskais materiāls sagatavots ar UNESCO Līdzdalības programmas finansiālu atbalstu. Ierosme tā sagatavošanai rasta UNESCO izstrādātajā mācību materiālā „Domā kritiski, klikšķini atbildīgi! Medijpratīgi un informācijpratīgi pilsoņi”.

Šis mācību modulis, kas ir daļa no UNESCO sagatavotās mācību programmas „Domā kritiski, klikšķini atbildīgi! Medijpratīgi un informācijpratīgi pilsoņi”, ir balstīts uz četriem pīlāriem: kritiskās domāšanas, pašizpausmes, līdzdalības un radošuma. Tajā ir aplūkota gan MIP saistība ar dažādām jomām, gan aspekti, kuros MIP pārklājas ar tām. Tāpat minētajā mācību modulī ir izskatīti vairāki jautājumi. Kas ir informācija plašākā satura izpratnē? Kas ir mediji un digitālās komunikācijas uzņēmumi? Kas ir digitālās tehnoloģijas? Kādēļ ir jāmāca visi šie jautājumi? Kādēļ tie ir svarīgi? Kas ir medijpratība? Kas ir informācijpratība? Kas ir digitālā pratība? Kādēļ tieši mediju un informācijas pratība?

Izglītojošs un iesaistošs materiāls skolēniem ar uzdevumiem medijpratības un informācijpratības iepazīšanai un prasmju uzlabošanai.

Krustvārdu mīkla medijpratības un informācijpratības terminoloģijas iepazīšanai. Autors: Laura Ardava-Āboliņa, LU docente, UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras Latvijas Universitātē priekšsēdētāja.

Viktorīnā apkopoti jautājumi par UNESCO Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, kā arī kultūras un dabas mantojuma vietām Latvijā un pasaulē, kas ir iekļautas Pasaules mantojuma sarakstā un Latvijas nacionālajā sarakstā.

UNESCO viktorīna par Konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību

 

Šajā izdevumā uzzināsiet, kādas kompetences ir nozīmīgas, lai piedalītos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Tas dos ieskatu ar visiem mērķiem saistītos tematos, kas iekļaujami kā formālajā, tā neformālajā izglītībā. Tāpat izdevumā apkopotas metodes, pieejas, kā arī oriģinālas idejas, lai ikvienu iepazīstinātu ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un iesaistītu to sasniegšanā.

Ceļvedis ir noderīgs pavadonis ceļā ikvienam, kas ir pilsoniskās sabiedrības loceklis. Šajā ceļvedī gan jauniešiem, gan jaunatnes darbiniekiem un skolotājiem ir iespēja izprast, kas ir globālais pilsoniskums un ilgtspējīga attīstība un kā izglītība, kas ir UNESCO prioritāte var palīdzēt īstenot globālo pilsoniskumu mūsu mājās, skolā, valstī un visbeidzot – pasaulē.

Ceļvedis skolotājiem

Ceļvedis skolēniem

Materiāls, ko sagatavojušas zinātnieces Dr. sc. soc. Signe Mežinska, Dr. biol. Vita Rovīte, Dr. med. Daiga Šantare, ir sadalīts trīs stundu plānos, kur tiek pievērsta uzmanība biomedicīnas pētījumu ētiskajiem aspektiem, konkrēti biomedicīnas pētījumu dalībnieku tiesībām, cilvēka bioloģiskā materiāla paraugu izmantošanai biomedicīnas pētījumos un ētiskajām problēmām, kas saistītas ar pētniecības biobankām.

Materiāls ir veidots kā ceļvedis skolotājiem un skolēniem, lai veidotu stappriekšmetu saikni un  dialogu par bioētikas jautājumiem dabaszinātņu, sociālo zinātņu, vēstures, ētikas un filozofijas stundās. Materiālā ir iekļauti stundu plāni, informācija, ieteicamā literatūra un aktivitātes, kā arī saites uz papildus resursiem.

Piedāvātais mācību saturs ir veidots atbilstoši vidējās izglītības standartam, detalizēti aplūkojot bioētikas tēmas saistībā ar sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšanu. Tēmas ir skatītas saistībā ar UNESCO Visparējā bioētikas un cilvektiesību deklarācijā paustajiem principiem, kuros īpaši tiek uzsvērta ētisko jautājumu risināšana, ko radījis straujais zinātnes progress. 

Atzīmējot UNESCO svinamo gadadienu kalendārā iekļauto Jāzepa Vītola 150. gadskārtu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru izveidoja spēli “Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi”. Spēle radīta ar nolūku sagatavot ilgtspējīgu un skolēniem saistošu mācību palīgmateriālu, kas iepazīstina ar J.Vītola mantojumu Latvijas mūzikā un kultūrā, kā arī palīdz saskatīt viņa personības nozīmi, dzīves notikumus un sasniegumus plašākā kultūrvēstures kontekstā.

Spēle izstrādāta divās versijās. Viena kā izdrukājamu kartīšu komplekts, otra kā slīdrāde (3 spēles līmeņi .ppsx formātā pieejami šeit ). Līdzās abām spēlēs versijām izstrādāts arī metodiskais līdzeklis skolotājiem, kurā ir informācija par to, kā spēli izmantot ikdienas mācību procesā, kur ietverti visi spēles jautājumi ar pareizajām atbildēm, kā arī papildus jautājumi, ko skolotāji var brīvi izmantot mācību laikā pēc saviem ieskatiem. Šī spēle nav uzskatāma par noteiktu standartu izglītībā vai mācību sasniegumu vērtēšanas instrumentu. Spēles galvenā funkcija ir ieinteresēt, aicināt analizēt un salīdzināt dotās atbildes, meklēt saikni starp uzdevumiem un jau apgūto mācību vielu.

Spēles uzdevumi ir iedalīti trīs sarežģītības pakāpēs. A līmeņa uzdevumi paredzēti 4.–6. klases skolēniem, B līmeņa uzdevumi – 7.–9. klases skolēniem, bet trešās jeb C sarežģītības pakāpes uzdevumi izmantojami vidusskolā. Uzdevumu iedalījums sarežģītības pakāpēs ir orientējošs, nevis absolūts, jo paši jautājumi ir dažādi – vieni prasa konkrētu faktu zināšanu, otri – vērību un attapību, trešie – prasmi likt lietā mācību laikā uzkrāto pieredzi.

Vilhelma Purvīša un Jāņa Endzelīna 150. jubilejas ir iekļautas UNESCO svinamo gadadienu kalendārā 2022. – 2023. gadam. Kalendārā tiek iekļautas ievērojamu personību jubilejas, kuri devuši būtisku ieguldījumu kultūras, izglītības, zinātnes un citu UNESCO darbības jomu attīstībā, kā arī nozīmīgu notikumu gadadienas, kas bijušas izšķirīgas svarīgu ideju virzībā un miera veicināšanā.
Šis kalendārs ir veltījums abiem Latvijas dižgariem, kuri katrs savā veidā — ar glezniecības un valodniecības rīkiem — ir «pierakstījuši» Latvijas dabu un tās īpašo saikni ar Latvijas cilvēkiem.

Vilhelma Purvīša un Jāņa Endzelīna 150. jubilejai veltītais kalendārs. 2023. gads

UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas stāstnieku asociāciju ir izstrādājusi infografikas – informatīvus materiālus ikvienam, kas vēlas pilnveidot un attīstīt stāstu stāstīšanas prasmes. Stāstniecība ir nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma vērtība, kas ļauj nodot zināšanas un pieredzi no paaudzes paaudzē, sajust piederību kopienām un sekmēt to attīstību, kā arī apzināties nacionālo identitāti. Stāsti iedvesmo un paliek dzīvi, mainoties paaudzēm. Infografiku izstrādi finansiāli atbalsta Kultūras ministrija.

Infografikas par stāstniecību

Lai veicinātu jauniešu avotu kritikas prasmju uzlabošanu dažādu informācijas kanālu izmantošanā, Zviedru institūts sadarbībā ar Darba muzeju ir izstrādājis mācību materiālu skolotājiem „Fake ≠Fact”. To veido rokasgrāmata, kurā iekļauts trīs nodarbību plāns skolēnu propagandas filmas izveidošanai, un ceļojošā izstāde „Fake ≠ Fact Info Lab”.

Mācību materiālā tiek aplūkoti dažādi vēstījumu veidošanas paņēmieni un kā tajos atpazīt manipulāciju, kas radīta, lai slēptu nepatiesu un maldinošu informāciju. Tas māca informācijas avota un propagandas kritisku izvērtēšanu un iepazīstina ar paņēmieniem, kas palīdz identificēt informācijas avotu.

Izstādes elektroniskā versija

Video par izstādi

* par ceļojošās izstādes saņemšanas iespējām lūdzam sazināties ar Beāti Lielmani (b.lielmane@unesco.lv)

Rokasgrāmata

Materiālā iekļauta rokasgrāmata skolotājiem ar trīs nodarbību plānu. Pirmajā nodarbībā uzmanība tiek pievērsta vispārīgiem avotu kritikas jautājumiem. Otrajā nodarbībā tuvāk tiek aplūkota propagandas saistība ar avotu kritiku. Savukārt trešā nodarbība ir veltīta skolēnu propagandas filmas izveidošanai.

Nodarbības jauniešiem palīdz prasmīgāk atpazīt propagandu. Iepazīstot pārliecināšanas mākslu un paņēmienus, kas tiek izmantoti propagandas radīšanā, jauniešu uzdevums ir sagatavot savu propagandas video. Iemācoties propagandu radīt, attīstās prasmes to atpazīt.

Nodarbību plāna īstenošana Rīgas Katoļu ģimnāzijā