UNESCO līdzdarbojas un ir galvenā koordinējošā aģentūra vairāku ANO Ģenerālās Asamblejas izsludināto starptautisko gadu un desmitgažu īstenošanā. Starptautisko gadu atzīmēšanu un desmitgažu rīcības plāni raksturo UNESCO darbības jomas un ļauj ilgtermiņā izcelt konkrētus ar izglītību, zinātni, kultūru vai informācijas sabiedrības attīstību saistītus jautājumus.

Starptautisko gadu  mērķis ir aicināt dalībvalstis un sabiedrību kopumā iesaistīties dažādu jautājumu izvērtēšanā, aktualizēšanā un aizstāvībā, sekmēt noteiktu principu ievērošanu un atbilstošas attieksmes veidošanos, izkopjot valdību un sabiedrības izpratni, īstenojot dažādus pasākumus, kā arī, sekmējot sabiedrības līdzdalību procesos.

UNESCO LNK starptautisko gadu norisē mudina sabiedrību arī Latvijā piedalīties starptautiski aktuālu tēmu risināšanā, rīkojot dažādus tematiskus pasākumus. 

Starptautiskā desmitgade ir ANO sistēmā noteikts desmitgades posms, kura ietvaros tiek noteikts plāns desmit gadiem, pievēršot uzmanību noteiktiem izaicinājumiem vai sabiedrības attīstības mērķiem, kas ietekmē sabiedrības labklājību. UNESCO LNK aktīvi veicina starptautisko desmitgažu īstenošanu Latvijā, sadarbojoties gan ar dažādām institūcijām, gan ar sabiedrību kopumā, sekmējot izpratni par izglītību, kultūru, zinātni, vide aizsardzību, informācijas sabiedrības veicināšanu saistīto jautājumu daudzšķautņaino raksturu. UNESCO LNK starptautisko desmitgažu īstenošanā iesaista un mobilizē arī savus sadarbības tīklus.