Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” darbojas no 2005. gada, un tās mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību. Padomei izvirzīti trīs rīcības virzieni:

  • sekmēt mūžizglītības pieejamību visos izglītības līmeņos, tai skaitā atbalstot profesionālās un tehniskās izglītības pilnveidi, neformālā izglītībā un ikdienējās mācīšanās procesā apgūtu prasmju atzīšanu, kā arī mērķtiecīgu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītībā;
  • sekmēt zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību, ko nodrošina izglītība, ilgtspējīgs dzīvesveids, cilvēktiesības, dzimumu līdztiesība, miera un nevardarbības kultūra, globālais pilsoniskums un cieņa pret kultūras daudzveidību;
  • veicināt iekļaujošu izglītību un attīstību veicinošu mācību vidi.

Nolikums pieejams šeit

Katru gadu notiek konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksmes, kurās tiek izskatīti starptautiski un nacionāli aktuāli izglītības politikas jautājumi un sniegti ieteikumi izglītības politikas dokumentu tālākai attīstībai.

Sanāksmju protokoli: