UNESCO/UNITWIN katedru programma nodibināta 1992.gadā, un tajā darbojas vairāk nekā 700 katedras 116 valstīs. Programma sekmē starptautisku sadarbību starp augstskolām un stiprina institucionālās spējas, zināšanu apmaiņu un sadarbību. UNESCO savā stratēģijā saskata UNESCO katedru tīklu kā nozīmīgu sadarbības partneri ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Vairāk informācijas par katedru pieteikšanu šeit.

  • Daugavpils Universitātes UNESCO Katedra Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība izglītībā ilgtspējīgai attīstībai
  • Latvijas Kultūras akadēmijas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedra
  • Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra
  • Latvijas Universitātes Vides zinātnes un pārvaldības institūta UNESCO Ilgtspējīgas piekrastes attīstības katedra
  • Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks”

Vairāk par katedrām Latvijā šeit.