UNESCO programma „Informācija visiem” (UNESCO Information for All Programme, IFAP) tika izveidota 2001. gadā, lai nodrošinātu vienotu platformu zināšanu sabiedrības veicināšanā iesaistīto organizāciju pārstāvjiem, kurā diskutēt par politikas un vadlīniju veidošanu informācijas un zināšanu pieejamības sekmēšanas jautājumos

IFAP Padome 

Programmas darbību nodrošina starpvaldību padome, kuru šobrīd veido 26 UNESCO dalībvalstis, kuras ievēl UNESCO Ģenerālās konferences laikā. Padome plāno un īsteno programmas darbību, izvērtējot aktuālos piedāvājumus, iesakot darbības pamatvirzienus, novērtējot sasniegto, mudinot dalībvalstu iesaisti un līdzekļu vākšanu.

Programmas uzdevumi ir:

• nodrošināt platformu diskusijām par starptautisko politiku, sadarbību un vadlīniju izstrādi darbībām informācijas un zināšanu pieejamības jautājumos;

• atbalstīt dalībvalstis nacionālo informācijas politiku un stratēģiju izstrādē un īstenošanā;

• pildīt padomdevējinstitūcijas funkcijas UNESCO ģenerāldirektoram;

• strādāt ciešā sadarbībā un sniegt ieguldījumu UNESCO WSIS darbībā;

• sadarboties ar citām UNESCO starpvaldību institūcijām.

IFAP darba grupas strādā sešās programmas prioritārajās jomās – informācija attīstībai, informācijpratība, informācijas ētika, informācijas saglabāšana, informācijas pieejamība un daudzvalodība – un ieņem nozīmīgu lomu IFAP aktivitāšu īstenošanā. Latvija no 2009. līdz 2013. gadam bija ievēlēta IFAP padomē, kā arī padomes birojā. Latviju pārstāvēja UNESCO LNK Zināšanu sabiedrības programmu padomes loceklis, sabiedrības „Tilde” valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs, kurš IFAP birojā bija ievēlēts par ekspertu darba grupas vadītāju jomā, kas saistīta ar informācijas sabiedrības ētiskajiem aspektiem. Latvijā 2013. gada 16.-17. oktobrī norisinājās Globālā ekspertu sanāksme par informācijas sabiedrības ētiskajiem aspektiem, kurā tika pieņemtas Rīgas vadlīnijas par informācijas sabiedrības ētiku (Riga Guidelines on Ethics in the Information Society). Tajās pausts atbalsts vārda brīvībai un privātuma aizsardzībai virtuālajā vidē, atbalstīta piekļuve internetam un zināšanu veicināšanai, kā arī sabiedrības izglītošanai par iespējām virtuālajā vidē.

Vairāk par IFAP šeit.