Izglītība ne tikai ir cilvēktiesība, bet arī ilgtspējīgas attīstības un miera virzītājspēks. Ikviena ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanai nepieciešama izglītība, jo tā cilvēkiem sniedz zināšanas, prasmes un vērtības.

Īpaši izglītības nozīme izcelta ANO 4. Ilgtspējīgas attīstības mērķī - Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas. 2015. gadā pieņēmaInčeonas deklarāciju”, kurā tika noteikts rīcības ietvars “Izglītība 2030”, kas vērsts uz ANO 4. Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu. Tajā noteikti mērķi un rīcības plāns, kā izmantojot partnerības, politikas vadlīnijas, kapacitātes celšanu, uzraudzību un aizstāvību veicināt rīcības ietvara īstenošanu.

UNESCO regulāri sagatavo globālos izglītības monitoringa ziņojumus, kas vēsta par progresu šī mērķa sasniegšanā. Ziņojumi pieejami šeit.