Attēls: www.uneso.org

Atzīmējot 12. novembrī UNESCO 75. gadadienu, organizācija aicina ielūkoties tās vēsturiskajā attīstībā, vienlaikus uzsverot cilvēcīguma un solidaritātes svarīgumu visai cilvēcei būtisku jautājumu risināšanā un lepojoties ar katras dalībvalsts iniciatīvām. Gadadienas svētku programma ir daļa no UNESCO Ģenerālās konferences 41. sesijas.

Sagaidot gadadienu, UNESCO ir atklājusi jaunu, audiovizuāli bagātīgu tīmekļvietni www.unesco.org, kurā atsevišķa tematiska sadaļa ir veltīta organizācijas 75. gadadienai, izceļot vēsturiski būtiskākos punktus, personības un notikumus tās attīstības gaitā, kā arī sniedzot iespēju apmeklēt digitālu izstādi “UNESCO piedzīvojums".

Atzīmējot organizācijas dibināšanas 75. gadadienu, UNESCO ir sagatavojis publikāciju “75 gadi darbībā: nacionālo komisiju stāsti”, kurā apkopoti UNESCO dalībvalstu nacionālo komisiju stāsti par to īstenotajam projektiem un aktivitātēm. Pasaulē ir 199 nacionālās komisijas, kuras ir katras dalībvalsts izveidotas institūcijas sadarbībai ar UNESCO. To uzdevums ir pārstāvēt dalībvalsts intereses organizācijas darbā, kā arī īstenot UNESCO programmas un idejas attiecīgā valstī. Publikācija parāda, kā UNESCO ietekme pasaulē ir cieši saistīta ar nacionālo komisiju darbību vietējā līmenī. No Latvijas publikācijā iekļautas divas iniciatīvas. Pirmkārt, Baltijas valstu jauniešu forums “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019”, kura mērķis bija veicināt izpratni par Baltijas ceļa vēsturiskajiem aspektiem, diskutēt par vērtībām, kas vieno mūsdienu baltiešus, stiprināt priekšstatus par katra valsts pilsoņa lomu, pienākumiem, tiesībām un atbildību demokrātiskas sabiedrības attīstībā un pilnveidot prasmes iesaistīties sociālu kampaņu īstenošanā. Otrkārt, jauno tulkotāju projekts “Kultūras daudzveidība jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un daudzvalodības veicināšanai”, kas ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latviešu valodas aģentūras kopīgi īstenota iniciatīva, apzinoties nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvas neformālās tālākizglītības iespējas jaunajiem tulkotājiem un vairot viņu izpratni par tulkojumu un izdevējdarbības nozares specifiku. PUBLIKĀCIJA

Apsveikuma vārdus UNESCO 75. gadadienā videosveicienā organizācijai veltīja arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prezidents Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris Puntulis, starptautiski izceļot Dziesmu un deju svētkus kā vienu no Latvijai raksturīgām tradīcijām, ko UNESCO starptautiski ir atzinis par nemateriālā kultūras mantojuma cilvēces meistardarbu. VIDEOAPSVEIKUMS

Gadadiena tiek atzīmēta UNESCO Ģenerālās konferences 41. sesijas norises laikā, kas  notiek UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, Francijā no šī gada 9. novembra līdz 24. novembrim.

Detalizēta informācija par UNESCO Ģenerālās konferences 41. sesiju.

UNESCO Ģenerālās konferences 41. sesijas norisei attālināti iespējams sekot tiešsaistē.

UNESCO Ģenerālā konference ir augstākā organizācijas lēmējinstitūcija, kas pulcē visu dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados, lai izvērtētu iepriekšējā darbības posma rezultātus, izstrādātu un apstiprinātu UNESCO vispārējo politiku, ievēlētu pārstāvjus organizācijas Izpildpadomē un vairākās starpvaldību komisijās un padomēs.

2021. gadā aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām – ANO un UNESCO –, kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā.