Kultūra
AYM AYL

2023. gada 27. septembrī tiešsaistē notiks konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās II”, kuru rīko Latvijas Muzeju biedrība, Latvijas Bibliotekāru biedrība un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ar UNESCO Līdzdalības programmas un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu.

Konferences mērķis ir  stiprināt muzejus un bibliotēkas kā kopienu centrus, kur sadarbība, pieejamība un dažādu aktivitāšu īstenošana norit, izmantojot kultūras mantojumu un skatoties caur ilgtspējīgas attīstības mērķu prizmu ne tikai lokālā, bet arī plašākā mērogā. Gaidāmās konferences laikā tiks aplūkotas jau esošās, kā arī meklētas jaunas pieejas IAM lokalizēšanā, izmantojot kultūru un tās potenciālu.

Konference noritēs trīs tematiskos blokos: vides ilgtspēja, sociālā  ilgtspēja, izturētspēja. Tematiskos virzienus atklās eksperti no Latvijas, sniedzot plašāku kontekstu IAM īstenošanā – Edgars Ricevs (Līgatnes papīrfabrikas īpašnieks un biedrības GreenFest valdes priekšsēdētājs), Kristīne Ļeontjeva (British Council pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultante), Rihards Bambals (Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs). Ar priekšlasījumiem uzstāsties Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas, Moldovas muzeju un bibliotēku speciālisti, iepazīstinot ar savu pieredzi IAM ieviešanā savā reģionā, izmantojot muzeju un bibliotēku cilvēkresursus, zināšanas un daudzveidīgo kultūras mantojumu. Savu dalību apstiprinājis arī viens no vadošajiem pasaules ekspertiem ilgtspējīgas attīstības jomā –  platformas Curating Tommorrow vadītājs Henrijs Makgī (Henry McGhie). Konferences programmā ieplānota arī diskusija pēc katra tematiskā bloka. Konferences moderatore – biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” direktore Inese Vaivare.

Plānotais notikums iecerēts kā atskaites punkts un kopsavilkums plašam un apjomīgam darbam vairāku gadu garumā, akcentējot atmiņas institūcijas kā lielākas ekosistēmas daļu, veicinot pieredzes apmaiņu un piedāvājot muzeju un bibliotēku darbiniekiem dažādus izglītības rīkus, kas vairo kultūras nozares profesionāļu izpratni par IAM. Nozīmīga šīs iniciatīvas daļa ir arī starpvalstu un starpnozaru sadarbības veicināšana. Konferences programmā iekļautie pieredzes stāsti ir sadarbības rezultāts UNESCO Līdzdalības programmas projektam “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā”, kuru kopā realizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas Bibliotekāru biedrība. Projekta ietvaros partneriem (Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas un Moldovas muzeju un bibliotēku speciālisti) bija iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītēs, lai atklātu labās prakses piemērus, īpaši koncentrējoties uz to kā IAM sasniegšanu veicina vietējiem apstākļiem pielāgotas pieejas atsevišķos reģionos, valstīs, pilsētās.

Domājot par praktiski pielietojamiem rīkiem un ietvariem, kas var palīdzēt muzejiem un bibliotēkām plānot un izvērtēt savu darbu IAM jomā, UNESCO Līdzdalības programmas projekta ietvaros top arī Henrija Makgī rokasgrāmata, veltīta IAM lokalizācijai, ņemot vērā kopienas vajadzības un sasaisti ar reālo situācijui. Autors Latvijas muzeju un bibliotēku speciālistiem zināms ar rokasgrāmatām “Muzeji un ilgtspējīgas attīstības mērķi”(Museums and the Sustainable Development Goals) un “Muzeji un katastrofu risku mazināšana” (Museums and Diasaster Risk reduction).

Konteksts: 2020. gadā Baltijas valstu muzeju un bibliotēku speciālisti uzsāka sadarbību, lai pievērstu uzmanību muzeju un bibliotēku unikālajai lomai IAM īstenošanā. 2021. gadā ar UNESCO Līdzdalības programmas atbalstu notika starptautiska tiešsaistes konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās”  ar moto: “Jautā savai bibliotēkai! Jautā savam muzejam!” (Ask Your Library! Ask Your Museum!). 2022. gadā tika īstenotas vairākas aktivitātes, kas spēcināja Latvijas muzeju un bibliotēku speciālistus darbā ar IAM, kā arī parādīja plašākai sabiedrībai kultūras institūciju lomu IAM lokalizēšanā caur kultūras mantojuma prizmu. 

Lai iepazītos ar konferences programmu, aicinām apmeklēt Latvijas Muzeju biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības tīmekļvietnes: 
www.muzeji.lv
www.bibliotekari.lv  

Konference tiks straumēta Latvijas Muzeju biedrības un Latvijas Bibliotekāru biedrības “Facebook” lapās un būs bez maksas pieejama ikvienam interesentam:
www.facebook.com/muzejilv
www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba  

Projekts “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopēju pieeju pielāgošana lokālā mērogā” tiek īstenots ar UNESCO Līdzdalības programmas finansiālu atbalstu. Konferences “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās II” norisi atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā.