2021.gada 17.-19.maijā Latvijas delegācija izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas vadībā piedalījās virtuālajā UNESCO Pasaules konferencē par izglītību ilgtspējīgai attīstībai, kas tika organizēta sadarbībā ar Vācijas Izglītības un pētniecības ministriju.

Latviju delegācijā pārstāvēja eksperti no vairākām organizācijām: Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Pastāvīgas pārstāvniecības OECD un UNESCO, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, projekta “Skola 2030”, Latvijas Jaunatnes padomes un Vidzemes augstskolas.

Konference tika organizēta, lai noteiktu konkrētas valdību apņemšanās, nākošajos 10 gados īstenojot UNESCO globālo ietvaru “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai ceļā uz 2030.gada Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu” (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215).

Pie virtuālā izglītības ministru galda ministre Ilga Šuplinska pauda atbalstu UNESCO izglītības ilgtspējīgas attīstības redzējumam, kas atspoguļo tehnoloģiskos sasniegumus un strukturālo pārmaiņu nepieciešamību izglītībā un balstās pandēmijas laikā gūtajā pieredzē. Ministre iepazīstināja ar Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam, norādot uz tajās iezīmēto integrēto pieeju ilgtspējīgas attīstības jautājumiem un akcentējot kompetencēs balstītā mācību satura nozīmi, lai sniegtu skolēniem nepieciešamās zināšanas, prasmes un vērtības. Kā svarīgu faktoru turpmākajai Latvijas digitālajai transformācijai un  zaļas, ilgtspējīgas ekonomikas veidošanai, ministre minēja uz izcilību orientētu  pedagogu esamību skolās.

Mūsu apņemšanās ir veicināt Izglītības ilgtspējīgai attīstībai 2030 ietvara sekmīgu īstenošanu, lai ikvienam būtu iespēja sniegt savu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā,” nobeigumā uzsvēra ministre.

Konferencē Latvijas delegācijas pārstāvji dalījās pieredzē par ilgtspējīgas attīstības pieejas stiprināšanu un veiksmes stāstiem:

Ø  Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Ilze Saleniecepievērsa uzmanību politikas saskaņotības nozīmīgumam gan izglītības sektorā, gan veidojot starpsektoru sadarbību.

Ø  UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, komentējot politikas perspektīvu, norādīja, ka izglītība ilgtspējīgai attīstībai Latvijā nav nišas jēdziens, bet caurviju prioritāte, kas atspoguļota Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam. Tāpat Nacionālās komisijas pārstāve izcēla neformālās izglītības lomu, veicinot vietējās kopienas iesaisti vides jautājumu risināšanā.

Ø  Projekta “Skola 2030” Diagnostikas instrumentu izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs informēja par Latvijas vispārējās izglītības satura reformu, kas fokusējas uz caurviju prasmēm, efektīvāku mācību procesu un mācību rezultātiem, palīdzot bērniem un jauniešiem attīstīt zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas dzīvei 21.gadsimtā.

Ø  Latvijas Jaunatnes padomes prezidente Ilze Bergmane uzsvēra, ka jāveido jaunas darba vietas jauniešiem, vadoties pēc ES Zaļās vienošanās principiem, lai ikviens jaunieties varētu strādāt nākotnes Eiropā un citviet pasaulē. Tāpat Jaunatnes padomes pārstāve norādīja, ka jāveicina mācību process, kurš attīsta jauniešu radošumu un paver iespējas strādāt uzņēmumos, kas koncentrējas uz klimata neitralitāti.

Ø  Vidzemes Augstskolas profesore, vadošā pētniece un UNESCO katedras “Biosfēra un cilvēks” vadītāja Agita Līviņa dalījās ar Latvijas pieredzi, īstenojot Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas vides projektu “Maģistrāle pļava”, kura mērķis ir veidot dabisko pļavas ekosistēmu pilsētas vidē.

Konferences noslēgumā tika pieņemta Berlīnes deklarācija, apstiprinot konferences dalībnieku kopīgo apņemšanos veikt aktīvas darbības, lai attīstību ilgtspējīgu, iekļaujošu un zaļu domāšanu, kā arī stiprinātu izpratni par ilgtspējīgu attīstību un vides izaicinājumiem caur izglītības procesu.

Informācija par UNESCO pasaules konferenci par izglītību ilgtspējīgai attīstībai

UNESCO pasaules konference par izglītību ilgtspējīgai attīstībai pulcēja UNESCO dalībvalstu valdību, nevalstiskā, akadēmiskā un privātā sektora pārstāvjus, kā arī pārstāvjus no citām starptautiskajām organizācijām, nodrošinot platformu viedokļu un pieredzes apmaiņai par tādas izglītības sistēmas veidošanu, kas sniedz aktīvu ieguldījumu ilgtspējīgākas sabiedrības un veselīgas planētas attīstībā.

Konferences mērķis ir veicināt izpratni par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem, jo īpaši par klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un citiem ilgtspējīgas vides, sabiedrības un ekonomikas izaicinājumiem, kā arī par izglītības izšķirošo lomu, lai sekmīgi sasniegtu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus.

UNESCO Pasaules konferences par izglītību ilgtspējīgai attīstībai video ieraksti:

17.maija video ieraksts – https://www.youtube.com/watch?v=ZL7LSl-gAqA

18.maija video ieraksts – https://www.youtube.com/watch?v=06FzinLxEo0

19.maija video ieraksts – https://www.youtube.com/watch?v=P7WgHKmvweE

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv, tālr. 67047704, 67047834, 67047893