Izglītība
Foto: (c) Pixabay.com

2022. gada 15.aprīlī apritēs 185 gadi, kopš dzimis latviešu nacionālās dzejas pamatlicējs, ievērojams publicists un valodnieks, jaunlatvietis Atis Kronvalds, par kuru literāts un vēsturnieks Arveds Švābe ir teicis: „Kronvalda nacionālais instinkts bija spēcīgāks par citu tautiskās kustības vadoņu reālpolitiku, un viņš labāk par tiem nojauta savas tautas nākotni.” Savukārt 2022. gada 13. maijā atzīmēsim latviešu nacionālās dzejas pamatlicēja, publicista, valodnieka un viena no jaunlatviešu kustības pamatlicējiem Jura Alunāna 190. jubileju.

Godinot abu jaunlatviešu devumu latviešu kultūrā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk - VISC), UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (turpmāk - LNK) un Kuldīgas novada pašvaldību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro darbu un pārspriedumu konkursā.

Konkurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, sniedz iespēju labāk izprast nacionālo identitāti, patriotismu un ētiskās vērtības, paplašina redzesloku, izkopj individuālo valodas stilu, ļauj apzināties literārās izaugsmes iespējas, kā arī veicina dziļāku interesi un izpratni par jaunlatviešu kustību.

Konkursu organizē:

PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.

Konkursa sadarbības partneri:

 • VISC,
 • UNESCO LNK,
 • Kuldīgas novada pašvaldība.

Konkursa norises laiks:

No  2021. gada 10. decembra līdz 2022. gada 15.martam.

Konkursa mērķi:

 1. Raisīt jauniešos dziļāku interesi un izpratni par jaunlatviešu lomu latviešu kultūras un valodas attīstībā.
 2.  Attīstīt jauniešos radošās un pētnieciskās prasmes, savas attieksmes un spriedumu veidošanu.
 3. Izkopt jauniešu individuālo latviešu valodas stilu un stiprināt piederību savai ģimenei, skolai, zemei un valstij.

Konkursa dalībnieki:

Konkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri iegūst  izglītību  Latvijas mācību iestādēs vai arī pārstāv Latvijas diasporu.

Konkursa literāro darbu tēmas:

 1. "Mosties, celies, strādā!" (Atis Kronvalds)
 2. “...man nav mīļākas tautas par latviešu tautu; nekas man tik dziļi nerūp kā viņas atzelšana un uzplaukšana." (Atis Kronvalds)
 3. “Priekšzīme iespēj vairāk nekā visa teorija.” (Atis Kronvalds)
 4. “...visas tautas, kas ar lauku darbiem pūlējas, pie apskaidrotām tautām pieskaitāmas.” (Juris Alunāns)

Konkursa pārspriedumu tēmas:

 1. “Mums vajag dedzīgas un diženas tēvzemes mīlestības, kura ir svabada no sevmīlības un netīras kārības pēc vienīgā pašu labuma.” (Atis Kronvalds)
 1. Dziedāšana mūsu sirdīs, mūsu prātus attur no ļauna un skubina uz labām, krietnām domām..." (Atis Kronvalds)
 1. „Skolotāji ir līdzīgi dārzniekam. Šādā amatā nevar iecelt kaut kādu klibzaķi vai nemāķi.” (Atis Kronvalds)
 2.  „Tautakamēr tā savu valodu tur godāvēl nav pazudusi.” (Juris Alunāns)

Konkursa priekšmets:

 • Dalībnieka/dalībnieces iesniegts oriģināldarbs latviešu valodā (pārspriedums (350–500 vārdu) vai literārs darbs: eseja, vismaz 3 dzejoļu kopa, poēma, vēstule, tēlojums, stāsts, pasaka, miniatūra, skice, viencēliens u. tml.), kura apjoms ir līdz 25 lpp. (A4 formāta) datorsalikumā (burtu lielums – 12).

Konkursa norise:

 • Konkurss ir atklāts un notiek 2 nominācijās - pārspriedums un literārais darbs.
 • Konkursa dalībnieks/dalībniece iesūta vienu pārspriedumu vai literāro darbu no 2021. gada 10. decembra līdz 2022. gada 15. martam elektroniski Word formātā, norādot vēstules tematā: AUTORA UZVĀRDU, VĀRDU_SKOLU (saīsinājums) (e-pasts konkursiem@inbox.lv).  Kontakttālrunis: 26883419.
 • Konkurss tiek izsludināts 2021. gada 10. decembrī PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”.
 • Visi darbi, kuri neatbilst konkursa nolikumam un iesniegti pēc noteiktā konkursa termiņa, netiek virzīti tālākai vērtēšanai.

Prasības darba noformējumam:

 • Konkursam iesniedzamais darbs tiek veidots datorsalikumā, un tā apjoms nedrīkst pārsniegt 25 lpp. (A4 formāta); burtu lielums – 12, burtu veids –TimesNewRoman, rindstarpas – 1,5.
 • Konkursa darbs var tikt papildināts ar pielikumiem: darba autora paša radītu ilustrāciju jebkurā tehnikā, video, mūziku u.tml.
 • Konkursa darbu iesniedzot, jānorāda ziņas par autoru (vārds, uzvārds, skola, klase, e-pasts, tālruņa numurs), kā arī skolotāja vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs.

Konkursa darbu izvērtēšana:

 • Darbus pēc iesniegšanas termiņa beigām vērtē konkursa vērtēšanas komisija, kuru izveido konkursa organizētāji, tās sastāvā darbojas 2 filologi, kā arī pārstāvji no VISC, UNESCO LNK un Kuldīgas novada pašvaldības.
 • Konkursa vērtēšanas komisija noteiks divus uzvarētājus – vienu uzvarētāju literāro darbu nominācijā, otru – pārsprieduma nominācijā. Katram uzvarētājam tiks piešķirta galvenā balva – „Ezīša kauss”. Komisija var arī nenominēt uzvarētāju.
 • Konkursa vērtēšanas komisija noteiks arī trīs laureātus katrā nominācijā, kuri saņems atzinības balvas.
 • Konkursa vērtēšanas komisija ir tiesīga piešķirt savas simpātiju balvas.

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji:

Konkursa vērtēšanas komisija, izvērtējot darbus, ņem vērā šādus kritērijus:

 1. pārsprieduma/ literārā darba atbilstība tematam;
 2. darba aktualitāte, radošais risinājums un oriģinalitāte;
 3. valodas bagātība un personiskā viedokļa izpausme;
 4. latviešu valodas literāro normu ievērošana;
 5. literārajiem darbiem – mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izmantojums.

Konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana:

 • 2022. gada maijā tiks paziņoti konkursa rezultāti un notiks uzvarētāju apbalvošana PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”. Konkursa noslēguma literāro darbu un pārspriedumu lasījumos piedalīsies labāko darbu autori.
 • Konkursa gaita tiks atspoguļota PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” un UNESCO LNK mājaslapā.
 • Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieks/dalībniece apliecina, ka ir tā autors, un atļauj, ka viņa darbs var tikt publicēts PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” izdotā pārspriedumu un literāro darbu izdevumā, reģionālajā laikrakstā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” un UNESCO LNK mājaslapā un atrasties tur neierobežotu laiku.
 • Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnē www.kuldigastehnikums.lv un  www.skolas.unesco.lv.
 • Laureāti tiks aicināti uz konkursa noslēguma pasākumu 2022.gada maijā, par kuru informāciju saņems personīgi.

Vērtēšanas komisija:

Mārīte Milzere – filoloģijas maģistre, mācību grāmatu autore

Dace Ozoliņa ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide"Mentoringa un efektīvas pārvaldības  struktūrvienības vadītāja

Alise Oļesika – UNESCO LNK Izglītības sektora vadītājas p.i. 

Lilita Mačtama – Kuldīgas novada Izglītības nodaļas vadītājas vietniece

Ligita Mežkalne – dzejniece, Kuldīgas 2.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja