Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme

Trešdien, 16. jūnijā, notika Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme, kurā izglītības jomas eksperti diskutēja par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un par šīs pieejas īstenošanu Latvijā un tam nepieciešamajiem praktiskiem risinājumiem.

Sanāksmes pirmajā daļā UNESCO izglītības ilgtspējīgai attīstībai galvenais koordinators Aleksandrs Laihts sniedza ieskatu ceļvedī “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai 2030”. Eksperts uzsvēra, ka nepieciešams īstenot starpnozaru pieeju, veicinot sadarbības iespējas, un ir nepieciešams stiprināt mācībspēku lomu un sadarbības ietvaru dažādos līmeņos gan nacionālā, gan pārrobežu līmenī, kā arī stiprināt sadarbību starp vides un izglītības sektoriem. Savukārt Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, norādīja uz ministrijas apņemšanos veicināt izglītības ilgtspējīgai attīstībai ietvara sekmīgu īstenošanu, gan plānojot izglītojamo kompetenču attīstību, gan arī līdzdarbojoties vietēja un globālā mēroga partnerībās.

Turpinājumā gūtajās atziņās UNESCO Pasaules konferencē “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai”, kurā tika izziņota Berlīnes deklarācija ar konkrētām iniciatīvām, sniedza ieskatu Latvijas delegācijas pārstāvji. Konferencē piedalījās tā brīža izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kas bija arī delegācijas vadītāja; Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Ilze Saleniece; Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Aļona Babiča; Skola2030 vecākais eksperts Pāvels Pestovs; Latvijas Jaunatnes padomes prezidente Ilze Bergmane; Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktore profesore Agita Līviņa; UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika; nozares padomniece Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā OECD un UNESCO Laura Treimane. 

Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” dalībnieki diskutēja par praktiskiem risinājumiem ceļveža ieteikumu ieviešanai. Diskusijā tika uzklausīti priekšlikumi rīcībai, ko nepieciešams darīt un kādos līmeņos, kāds varētu būt konkrētu institūciju devums, lai izglītība ilgtspējīgai attīstībai tiktu īstenota praksē. Tika uzsvērta nepieciešamība domāt par jauniešu aktīvāku iesaisti un pilsoniskās izglītības veicināšanu, pilnveidojot ne tikai zināšanas, bet arī sociālas prasmes – komunikāciju un motivāciju iesaistīties jautājumos par pilsoniskumu. Savukārt skolotājs ir galvenais vērtību nesējs skolēnam, līdz ar to ir svarīgi, lai notiktu skolotāju izglītošana individuālā līmenī, pievēršot uzmanību skolu videi, domājot arī par to, kas notiek ārpus mācību programmas rāmjiem.

Ceļvedis lasāms šeit.

2021. gadā aprit trīsdesmit gadi, kopš Latvija pievienojusies starptautiskajām organizācijām - ANO un UNESCO - , kuru darbība vērsta uz miera un drošības nodrošināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu sadarbību šo mērķu sasniegšanā.

Par Konsultatīvo padomi “Izglītība visiem”
Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”, dibināta 2005. gadā un ierasti tiek sasaukta reizi pusgadā, ietver pārstāvjus no daudzām iesaistītajām pusēm, tādējādi veidojot auglīgu platformu diskusijām par atbildību kvalitatīvā izglītībā Latvijā. Konsultatīvā padome “Izglītība visiem” ir izglītības jomas starpnozaru konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina ANO, UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izglītības jomā izstrādāto ieteikumu ieviešanu Latvijā. Padomes mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību. Padomē ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Autisma apvienības, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas jaunatnes padomes u.c. valsts un nevalstiskajam organizācijām. Plašāk: https://likumi.lv/doc.php?id=79116.