Zinātne

Trešdien, 24. februārī, notika UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejas apaļā galda diskusija par COVID-19 vakcīnu taisnīgu sadali pasaulē, kurā piedalījās UNESCO ģenerāldirektore, UNESCO ētikas komiteju pārstāvji un eksperti.

Diskusijas laikā tika prezentēts UNESCO ētikas komiteju (International Bioethics Committee – IBC) un UNESCO Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas starptautiskās komisijas (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology – COMEST) paziņojums “Aicinājums par globālu vakcīnu taisnīgumu un solidaritāti”.

Kā norāda Latvijas pārstāve UNESCO Starptautiskajā bioētikas komitejā un tās priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska: “Jautājums par taisnīgu vakcīnu sadali starp valstīm ir ļoti nozīmīgs, un tas, kā spēsim atrisināt šo problēmu, parādīs mūsu reālo izpratni par cilvēktiesībām, solidaritāti un vienlīdzību. “Vakcīnu nacionālismu”, kas izvirza priekšplānā atsevišķu bagāto valstu intereses, nedrīkst pieļaut. Arī Latvijai būtu mērķtiecīgi jāatbalsta šī UNESCO nostāja.”

Ētikas komiteju paziņojumā ir uzsvērts atbalsts Pasaules Veselības organizācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas nostājai, ka vakcīnas ir globāls sabiedrisks labums, un ir jānodrošina vienlīdzīga pieeja tām visās valstīs, ne tikai valstīs, kuras var atļauties samaksāt augstāko cenu. “Vakcīnu nacionālisms” ir nepieņemama stratēģija, kuras rezultātā daudzi cilvēki var zaudēt dzīvību un izjust ekonomisko problēmu sekas. Paziņojumā pausts arī aicinājums stiprināt uzticēšanos zinātnei un vērsties pret plaši izplatīto dezinformāciju par vakcīnām.

Paziņojums pieejams šeit: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375608.

UNESCO Starptautiskā bioētikas komiteja (IBC), izveidota 1993. gadā, pulcējot 36 neatkarīgos ekspertus, kas seko dzīvības zinātņu attīstībai un to atbilstībai cilvēka cieņas un brīvības principiem, un ir vienīgā šāda veida komiteja bioētikā pasaulē. UNESCO Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas starptautiskā komisija (COMEST) izveidota 1998. gadā, pulcējot vienkopus 18 vadošos pētniekus zinātnes, juridiskajā, kultūras un politiskajā jomā no dažādiem pasaules reģioniem, kuri sadarbojas ar UNESCO starptautiskajām zinātnes programmām un globālās zinātnes sabiedrībām. Komisijas uzdevums ir formulēt ētikas principus, kas ļautu lēmumu pieņēmējiem izveidot pamatotus kritērijus ikdienas darbam noteiktās jomās, kas saistītas ar tehnoloģijām, vidi, bioloģisko daudzveidību un citām.