EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Programma “Informācija visiem”

UNESCO programma „Informācija visiem” (UNESCO Information for All Programme, IFAP) tika izveidota 2001. gadā, lai nodrošinātu vienotu platformu zināšanu sabiedrības veicināšanā iesaistīto organizāciju pārstāvjiem, kurā diskutēt par politikas un vadlīniju veidošanu informācijas un zināšanu pieejamības sekmēšanas jautājumos.
 
IFAP Padome 
 
Programmas darbību nodrošina starpvaldību padome, kuru šobrīd veido 26 UNESCO dalībvalstis, kuras ievēl UNESCO Ģenerālās konferences laikā. Padome plāno un īsteno programmas darbību, izvērtējot aktuālos piedāvājumus, iesakot darbības pamatvirzienus, novērtējot sasniegto, mudinot dalībvalstu iesaisti un līdzekļu vākšanu.
 
Programmas uzdevumi ir:
nodrošināt platformu diskusijām par starptautisko politiku, sadarbību un vadlīniju izstrādi darbībām informācijas un zināšanu pieejamības jautājumos;
atbalstīt dalībvalstis nacionālo informācijas politiku un stratēģiju izstrādē un īstenošanā;
pildīt padomdevēj institūcijas funkcijas UNESCO ģenerāldirektoram;
strādāt ciešā sadarbībā un sniegt ieguldījumu UNESCO WSIS darbībā;
sadarboties ar citām UNESCO starpvaldību institūcijām.
 
Programmas padome ievēlē Biroju, kuru veido seši locekļi: priekšsēdētājs (Chairman), četri priekšsēdētāja vietnieki (Vice-Chairs) un ziņotājs (Rapporteur). Biroja locekļi pilda savas lomas un pienākumus saskaņā ar Vadlīnijām par vēlēšanu grupu pārstāvju pienākumiem birojos. Viņi arī ieņem sešu darba grupu priekšsēdētāju vietu. 
 
IFAP darba grupas strādā sešās programmas prioritārajās jomās – informācija attīstībai, informācijpratība, informācijas ētika, informācijas saglabāšana, informācijas pieejamība un daudzvalodība – un ieņem nozīmīgu lomu IFAP aktivitāšu īstenošanā. Vairākās dalībvalstīs darbojas arī IFAP nacionālās komitejas.
 
Latvija no 2009. līdz 2013. gadam bija ievēlēta IFAP padomē, kā arī padomes birojā. Latviju pārstāvēja UNESCO LNK Zināšanu sabiedrības programmu padomes loceklis, sabiedrības „Tilde” valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs, kurš IFAP birojā bija ievēlēts par ekspertu darba grupas vadītāju jomā, kas saistīta ar informācijas sabiedrības ētiskajiem aspektiem. Saistībā ar šīs jomas atbildības uzticēšanu Latvijai, 2013. gada 16.-17. oktobrī Rīgā norisinājās Globālā ekspertu sanāksme par informācijas sabiedrības ētiskajiem aspektiem, kurā tika pieņemtas Rīgas vadlīnijas par informācijas sabiedrības ētiku (Riga Guidelines on Ethics in the Information Society). Tajās pausts atbalsts vārda brīvībai un privātuma aizsardzībai virtuālajā vidē, atbalstīta piekļuve internetam un zināšanu veicināšanai, kā arī sabiedrības izglītošanai par iespējām virtuālajā vidē.