EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Sadarbība

UNESCO uzdevumu un programmu īstenošanas panākumu pamatā galvenokārt ir veiksmīga partnerība un sadarbība iesaistot dažāda līmeņa starptautiskas, valsts un nevalstiskās organizācijas. Vairāk nekā pusgadsimtu UNESCO uztur ciešas attiecības ar organizācijām to kompetences ietvaros, tādējādi paplašinot iespējas dažādām aktivitātēm, kuru mērķis kopumā ir izplatīt un iedzīvināt demokrātijas un ētikas ideālus. Partnerības un sadarbības veicināšana nodrošina gan sabiedrības izpratni un apziņu par UNESCO mērķiem un prioritātēm, gan arī mobilizē attiecīgās institūcijas un iestādes sadarbībai vienotu mērķu vārdā.

UNESCO starptautiskie partneri

ICCROM
Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, ICCROM) (http://www.iccrom.org/eng/00about_en/00_00whats_en.shtml) ir starpvaldību organizācija, kas dibināta 1959. gadā Romā. ICCROM organizācijas mērķis ir veicināt un atbalstīt visu kultūras mantojuma veidu saglabāšanu, īpaši sniedzot ieguldījumu mantojuma saglabātāju un restaurētāju profesionālajā izaugsmē. 

ICOMOS
Starptautiskā pieminekļu un ievērojamu vietu padome (International Council on Monumets and Sites, ICOMOS) (http://www.international.icomos.org/about.htm) ir 1965. gadā pēc UNESCO ierosinājuma dibināta starptautiska nevalstiskā organizācija, kas paredzēta profesionāļiem, kuri velta savu darbu pasaules vēsturisko pieminekļu un ievērojamo vietu saglabāšanai. Organizācijas mērķis ir vienot kultūras mantojuma saglabāšanā darbojošos un ieinteresētos ekspertus, veicināt teorijas, metodoloģijas un zinātnisko paņēmienu piemērošanu mantojuma saglabāšanā un sekmēt mantojuma saglabāšanu un novērtējumu sabiedrībā. ICOMOS ir apmēram 9500 biedru vairāk kā 110 dalībvalstīs. ICOMOS Latvijas Nacionālā komiteja pastāv kopš 1992. gada.

IUCN
Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (International Union for Conservation of Nature, IUCN) (http://www.iucn.org/about/) tika nodibināta 1948. gadā ar mērķi veicināt dabas daudzveidības saglabāšanu un sekmēt resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Kopš 1966. gada organizācija globāli un sistemātiski apkopo informāciju par sugu stāvokli un publicē to "Sarkanajā grāmatā". IUCN ir pievienojušās vairāk kā 1000 organizācijas un IUCN darbā brīvprātīgu ieguldījumu sniedz vairāk kā 11000 zinātnieku no 160 valstīm.

ICOM
Starptautiskā muzeju padome (International Council of Museums, ICOM) (http://icom.museum/who-we-are/the-organisation/icom-in-brief.html) ir 1946. gadā dibināta starptautiska organizācija, kurai ir pievienojušās 117 dalībvalstis. Starptautiskās muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja (http://www.latvia.icom.museum.lv/) tika nodibināta 1993. gadā, un ir brīvprātīga, nevalstiska, sabiedriska organizācija, kas uz profesionālo interešu pamata apvieno Latvijas muzejus un profesionālos muzeju darbiniekus.

IMC
Starptautiskā mūzikas padome (International Music Council, IMC) (http://www.imc-cim.org/) tika dibināta 1949. gadā pēc UNESCO ierosinājuma. IMC ir pasaules lielākā organizācija, kas darbojas mūzikas jomā. Starptautiskā mūzikas padome veicina muzikālo daudzveidību un apvieno organizācijas 150 valstīs. Latviju Starptautiskajā Mūzikas padomē pārstāv Latvijas Nacionālā Mūzikas padome (LNMP), kas dibināta 2001. gadā. LNMP veicina Latvijas mūzikas kultūras starptautisko publicitāti, veido un nostiprina Latvijas mūzikas kultūras pārstāvju radošos kontaktus ar Eiropas un citu valstu mūziķiem un mūzikas dzīves organizētājiem.

ITI
Starptautiskais teātra institūts (International Theatre Institute, ITI) (http://www.iti-worldwide.org/) ir 1961. gadā Prāgā dibināta starptautiska organizācija. Nacionālie centri ir apmēram 90 valstīs. Organizācijas mērķi ir starptautiska teātru sadarbība, informācijas apmaiņa, teātra trupu viesizrāžu organizēšana un pētnieciskas sadarbības iedibināšana. Tāpat arī norit teātra profesionāļu radošo diskusiju rīkošana un teātrim veltītu dokumentācijas centru veidošana. Starptautiskajā organizācijā darbojas arī Latvijas pārstāvji.