EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Uzdevumi

Uzdevumi dabas zinātnēs
UNESCO pamatuzdevumi dabas zinātņu jomā ir:

 • sekmēt pētījumus pamatzinātnēs un inženierzinātnēs;
 • veicināt zināšanu apmaiņu un zinātnieku sadarbību un mobilitāti pasaulē;
 • stiprināt zinātniskās pētniecības kapacitāti;
 • sekmēt dabas un sociālo un humanitāro zinātņu integrāciju;
 • veicināt sabiedrības zināšanas dabas zinātņu jomā;
 • pilnveidot reģionāla un nacionāla līmeņa zinātnes politiku;
 • sekmēt valdību kapacitāti zinātņu politikas un pētniecības jautājumos;
 • sekmēt vienlīdzīgumu zināšanu un tehnoloģiju pieejamībā.

 

Uzdevumi sociālajās un humanitārajās zinātnēs
UNESCO pamatuzdevumi sociālo un humanitāro zinātņu jomā ir:

 • veicināt pētījumus sociālajās un humanitārajās zinātnēs;
 • veicināt sabiedrības izpratni par sabiedrībā notiekošajiem procesiem;
 • pētīt un analizēt mūsdienu pasaules zinātņu ētikas izaicinājumus;
 • veicināt zināšanu un pētniecības izvērtēšanu un virzību.

UNESCO vidējā termiņa stratēģijas 2008. – 2013. gadam virsmērķi zinātnē ir zināšanu un zinātnes politikas mobilizēšana ilgtspējīgai attīstībai un pievēršanās jauniem ētiskiem izaicinājumiem.

Stratēģiskie programmas virzieni virsmērķa sasniegšanai ir:

 • sekmēt politikas īstenošanu un kapacitātes palielināšanos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jomā, īpašu uzmanību pievēršot pamatzinātnēm un enerģētikai;
 • līdzsvarot zināšanu apjomu par vidi un dabas resursu izmantošanu, un gūtās zinātnes atziņas pielietot sekmīgai vides un dabas resursu pārvaldībai;
 • sekmēt pētniecību dabas katastrofu paredzēšanai un postījumu mazināšanai;
 • sekmēt tehnoloģiskajai attīstībai atbilstošu ētikas normu, principu un prakses ievērošanu;
 • paaugstināt zinātnes politikas saikni ar sociālo pārmaiņu procesiem valstī, lai sekmētu iedzīvotāju labklājību un vienlīdzību;
 • ētisko un sociālo izaicinājumu monitorings.

 

UNESCO LNK darbības prioritāte zinātņu programmu īstenošanai laika posmam no 2009. – 2013.gadam ir zinātnisko pētījumu un zinātnes politikas lomas stiprināšana ilgtspējīgai attīstībai un Latvijas izglītības un pētniecības institūciju līdzdalības sekmēšana ētisko un sociālo izaicinājumu izpētē un analīzē Latvijā un pasaulē.

UNESCO LNK uzdevumi zinātnes jautājumos laika posmam no 2009. – 2013.gadam:

 • pilnveidot politiska līmeņa izpratni par zinātnes lomu un svarīgumu ilgtspējīgā attīstībā, veicinot konsultāciju mehānisma izveidošanu starp nozaru politiku veidotājiem un zinātni;
 • veicināt zinātnieku sadarbības tīklu un starpdisciplināru diskusiju platformu attīstību UNESCO Dabas zinātņu programmu ietvaros Latvijā;
 • veicināt Latvijas zinātnieku pieredzes un ekspertīzes integrāciju UNESCO ekspertu un sadarbības tīklu ietvaros;
 • veicināt dabas zinātņu mācīšanu Latvijas skolās un popularizēšanu sabiedrībā;
 • veicināt zinātnes un pētniecības institūciju izvērtēšanu ilgtspējīgas attīstības kontekstā;
 • atbalstīt resursu un zināšanu centru veidošanos un attīstību inovatīvas darbības, pētniecības, kā arī sabiedrības izglītošanas nodrošināšanai;
 • veicināt Latvijas pieredzes popularizēšanu UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” īstenošanā.
 • veicināt izpratni un diskusiju sabiedrībā par ar zinātnes un tehnoloģiju attīstību saistītajiem izaicinājumiem un ētikas jautājumiem, jo īpaši genoma pētniecības un biotehnoloģiju jomā;
 • veicināt sabiedrības sociālo pārveidojumu analīzi un vadīšanu;
 • stiprināt humanitāro un sociālo zinātņu starpdisciplināro raksturu, atbalstot jaunu izglītības kursu attīstību zinātnes komunikācijas veicināšanai, ētikas jautājumu integrēšanai izglītībā, kā arī starpdisciplināru pētījumu izstrādi;
 • sekmēt plānošanas un politikas dokumentu kvalitatīvu izstrādi, izstrādes procesā integrējot sociālās un humanitārās jomas pētījumus un pētniekus;
 • veicināt ētiskās stājas, morāles un atbildības principu ievērošanu gan zinātniskajā pētniecībā, gan arī politikas dokumentu izstrādē;
 • veicināt UNESCO normatīvo dokumentu un pētījumu izplatīšanu un popularizēšanu Latvijā;
 • veicināt jauno zinātnieku un pētnieku iesaisti un iniciatīvu UNESCO Sociālo un humanitāro zinātņu programmās.