EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.11.17.

Pētnieki uzsver ētiskos aspektus lielo datu izmantošanā veselības jomā un bēgļu veselības aprūpē

UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejas 29.sesija. Publicitātes foto.

Uzsverot ētiskos izaicinājumus veselības jomā, oktobrī divus jaunus ziņojumus “Lielie dati un veselība” un “Bioētikas atbilde uz bēgļu situāciju” publicēja UNESCO Starptautiskā bioētikas komiteja. Šo ziņojumu izstrādē piedalījās arī Latvijas pārstāve – Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Signe Mežinska.

“Ziņojumu tēmu izvēli pamato to aktualitāte. Lielo datu apjoms pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, pieaug milzīgā ātrumā, un ievērojama daļa no tiem ir dati par veselību, kas rada būtiskus ētiskus jautājumus par šo datu izmantošanas mērķiem, privātumu, riskiem, sabiedrisko ieguvumu utt. Arī bēgļu veselības aprūpes ētiskie aspekti ir jautājums, ar ko šobrīd saskaras lielākā daļa pasaules valstu. UNESCO Starptautiskā bioētikas komiteja ir analizējusi abas šīs problēmas, un ziņojumos piedāvā ieteikumus ētisko problēmu risināšanai šajās jomās, kuri varētu būt noderīgi arī politikas veidošanā un valsts pārvaldē Latvijā,” skaidro viena no UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejas priekšsēdētāja vietniekiem Latvijas Universitātes Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore Dr. sc. soc. Signe Mežinska, kura koordinēs nākamo ziņojumu par reproduktīvo tehnoloģiju ētiskajiem aspektiem.

Ziņojumā “Lielie dati un veselība” (Report of the IBC on Big Data and Health) uzmanība pievērsta lielo datu radītajiem ētiskajiem izaicinājumiem veselības jomā, kur mūsdienās tiek veidotas un analizētas lielas kompleksu, ar veselību saistītu datu kolekcijas no daudzveidīgiem avotiem. Šie dati tiek iegūti ne vien no veselības reģistriem, bet arī no ikdienā lietotām mobilajām lietotnēm, sociālajiem tīkliem, “lietu interneta” utt. Lielie dati tiek izmantoti dažādos veselības pētījumos, jaunu produktu izstrādē, personalizētas medicīnas iespēju attīstīšanā, veselības aprūpes politikas veidošanā, profilaktisku pasākumu izstrādē u. tml. Vienlaikus lielo datu iegūšanai, analīzei un izmantošanai trūkst gan starptautiskā, gan daudzviet arī nacionālā regulējuma, kas rada riskus, piemēram, personas datu aizsardzības jomā, privātuma un konfidencialitātes nodrošināšanā. Ziņojuma noslēgumā valstu valdības tiek aicinātas sadarboties ar veselību saistīto lielo datu pārvaldībā, kā arī starptautiskās organizācijas tiek aicinātas veidot kvalitātes un datu drošības standartus ar veselību saistītajām mobilajām lietotnēm.

Ziņojumā “Bioētikas atbilde uz bēgļu situāciju” (Report of the IBC on the Bioethical Response to the Situation of Refugees) ir analizēta bēgļu krīze pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot bēgļu veselības problēmām un tiesībām uz veselības aprūpi. Atsevišķi tiek aplūkotas ētiskās problēmas bēgļu veselības aprūpē: taisnīguma problēmas, diskriminācija un stigmatizācija, informētās piekrišanas iegūšana, sabiedrības veselības izaicinājumi un globālā morālā atbildība. Ziņojuma noslēgumā ir iekļautas rekomendācijas starptautiskām organizācijām, valstu valdībām un nevalstiskajām organizācijām.

UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejas sastāvā ir 36 neatkarīgi eksperti, un šīs komitejas uzdevums ir analizēt dzīvības zinātņu attīstības un to pielietojuma ētiskos aspektus, lai nodrošinātu UNESCO Vispārējā bioētikas un cilvēktiesību deklarācijā iekļauto ētikas principu īstenošanu.

Vienlaikus ar ziņojumiem bioētikā tika publicēts arī UNESCO Pasaules Zinātnisko zināšanu un tehnoloģiju ētikas komisijas (COMEST) ziņojums par robotikas ētiku (Report of COMEST on Robotics Ethics), kurā analizētas ar robotikas straujo attīstību saistītās ētiskās problēmas.

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante