EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra

 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedra dibināta 2016. gada janvārī. Tās mērķi ir: veicināt drošu, efektīvu un radošu mediju, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietojumu sabiedrībā, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu kompetencēm šajā jomā; veicināt informācijas apriti un sadarbību starp akadēmiskajiem spēkiem – pētniekiem, politikas veidotājiem, izglītotājiem, industriju pārstāvjiem. Katedra darbojas medijpratības un informācijpratības jomā, īpaši pievēršoties pētniecībai, politikas pamatnostādņu veidošanai, mācību satura un ieteikumu izstrādei izglītotājiem un izglītojamiem mediju apguvē, kā arī praktisku materiālu sagatavošanai bērniem un jauniešiem viņu digitālo un IKT lietošanas kompetenču stiprināšanai.
 
Uzsverot informācijas un mediju lomu cilvēku ikdienas dzīvē, katedras darbība atbilst UNESCO centieniem ar medijpratības un informācijpratības palīdzību sekmēt vienlīdzīgu piekļuvi informācijai un zināšanām, attīstīt zināšanu sabiedrību, brīvus, neatkarīgus un plurālistiskus plašsaziņas līdzekļus un informācijas sniedzējus.
 
Aktivitātes
 
Katedra sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju ir līdzdarbojusies vairāku nozīmīgu medijpratību un informācijpratību veicinošu pasākumu organizēšanā. To vidū ir 2. Eiropas Medijpratības un informācijpratības forums, kurš notika 2016. gada jūnijā Rīgā. Forums bija veltīts medijpratībai un informācijpratībai Eiropā, vēršot uzmanību jautājumiem par drošas, tiesiskas, caurspīdīgas, atvērtas un iekļaujošas informatīvās vides nodrošināšanu. Katedra aktīvi piedalījās pasākuma organizēšanā un līdzdarbojās foruma rekomendāciju – Rīgas ieteikumi par medijpratību un informācijpratību mainīgā mediju un informācijas vidē – sagatavošanā, ierosinot dokumentā uzsvērt nepieciešamību pēc plašākas digitālās industrijas iesaistes medijpratības veicināšanā.   
 
Katedra 2018. gadā bija līdzorganizatore Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas galvenajam tematiskajam notikumam un Rīgā uzņēma globālo jaunatnes forumu par medijpratību digitālo algoritmu laikmetā. Foruma mērķis bija uzsvērt jauniešu kā pārmaiņu vēstnešu lomu medijpratībā un nepieciešamību pilnveidot ikviena sabiedrības locekļa informācijpratības prasmes. Tā uzmanības fokusā bija jauniešu loma sabiedrības medijpratības veicināšanā, īpaši vēršot uzmanību jautājumiem, kas kļuvuši aktuāli saistībā ar tehnoloģiju un digitālo mediju straujo attīstību un mākslīgā intelekta izplatību sabiedrības dzīvē. Vairāk par forumu: https://en.unesco.org/globalmilweek2018
 
Lai gūtu priekštatu kā veidojas bērnu un pusaudžu  attiecības  ar  medijiem un internetu, iezīmējot to lietošanas tendences Latvijā, katedra Kultūras ministrijai veica pētījumu par bērnu un pusaudžu medijpratību Latvijā.
 
Lai topošajiem izglītotājiem un politikas veidotājiem sniegtu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar medijpratības un informācijpratības jautājumiem skolā, katedra ir izstrādājusi tālākizglītības kursus medijpratībā un informācijpratībā. Lai šajos jautājumos sasniegtu arī citus politikas veidotājus un iesaistītās puses, tiek rīkoti semināri un diskusijas. Katedras vadītāja Guna Spurava kā eksperte aktīvi līdzdarbojas un piedalās starptautiskās konferencēs un projektos.
 
Tāpat katedras paspārnē radusies jauniešu kustība “Medijpratējs”, kuru izveidoja LU Sociālo zinātņu fakultātes studentes. Tā darbojas ar mērķi saviem vienaudžiem paskaidrot un popularizēt jēdzienu "medijpratība", parādot, ka pieeja, kurā jaunieši mācās no citiem jauniešiem, ir efektīva. Kustība ir atzinīga novērtēta un kā labās prakses piemērs prezentēta 2019. gada UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļā, izceļot jauniešu lomu medijpratības veicināšanā sabiedrībā. Vairāk par šo kustību: https://www.facebook.com/medijpratejs/.