EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Medijpratība

Mediju un jauno tehnoloģiju izplatīšanās, kā arī iespējas piekļūt daudzveidīgai un liela apjoma informācijai, rada aizvien jaunus izaicinājumus jomās, kas saistītas ar cilvēku paradumiem komunikācijas procesā. Tāpēc aizvien vairāk aktualizējas nepieciešamība attīstīt kā sabiedrības tā ikviena indivīda kritisko domāšanu, jo tā ir īpaši nozīmīga jaunu zināšanu radīšanā.
 
Mediju un informācijas pratībai (Media and information literacy, MIL) ir nozīmīga loma ikviena indivīda un sabiedrības kvalitatīvas informācijas un mediju patēriņā. Mediju un informācijas pratības jautājumi UNESCO atrodas centrālajā darba kārtībā starp vārda brīvību un dažādiem informācijas aspektiem, jo tā dod iespēju iedzīvotājiem izprast mediju un citu informācijas sniedzēju funkcijas, lai kritiski izvērtētu to sniegto saturu un mudinātu pieņemt pamatotus lēmumus. 
 
Informācijas un mediju pratība tradicionāli tiek uzskatīta par atsevišķām un atšķirīgām disciplīnām. Taču UNESCO izveidotā stratēģija apvieno šīs divas jomas kā kombinētu kompetenču kopumu (zināšanas, prasmes un attieksme), kas nepieciešamas mūsdienu cilvēka ikdienas dzīvē un darba tirgū. Mediju un informācijas pratības koncepts ietver darbu ar visa veida multivides un citiem informācijas sniedzējiem, piemēram, bibliotēkām, arhīviem, muzejiem un internetu neatkarīgi no izmantotajām tehnoloģijām.
 
UNESCO misija ir radīt mediju un informācijas izglītotu sabiedrību, izmantojot visaptverošu stratēģiju, kas ietver visas mērķa grupas – informācijas radītājus un patērētājus, izglītotājus, valstu valdības un lēmumu pieņēmējus. Jau šobrīd ir pieejamas dažāda veida pētījumos balstītas mediju un informācijas pratības politikas vadlīnijas, izglītības programmas skolotājiem un publikācijas medijiem.
 
2015. gada sākumā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas nodaļa sadarbībā ar UNESCO LNK izstrādāja un iesniedza pieteikumu UNESCO Mediju un informācijas pratības katedras izveidei Latvijā. Pieteikums guva pozitīvu vērtējumu. Šīs katedras izveides pienesums gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā būs pētījumu veikšana kvalitatīvu un pamatotu politikas vadlīniju izstrādei digitālo un mediju pratības jomā dažādām mērķa grupām – politikas veidotājiem, izglītotājiem, ģimenēm (bērni un vecāki), privātajam sektoram. Tuvāko gadu laikā plānots strādāt arī pie atsevišķas mācību programmas izveides un praktisku materiālu izstrādes bērniem un jauniešiem, kas veicinātu viņu kompetences digitālo mediju un IKT lietošanā.
 
Mediju un informācijas pratība: politikas un stratēģijas vadlīnijas  (Media and information literacy: policy and strategy guidelines), 2013
 
UNESCO Globālais ietvars mediju un informācijas pratības novērtēšanai: valstu gatavība un kompetences (UNESCO Global Media and Information Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies), 2013
 
Mediju un informācijas pratības izglītības programma skolotājiem (Media and information literacy curriculum for teachers), 2011
 
Vadlīnijas raidorganizācijām lietotāja veidota satura, mediju un informācijas pratības veicināšanai (Guidelines for broadcasters on promoting user-generated content and media and information literacy), 2009