EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Uzdevumi

Lai sekmīgi īstenotu savu darbību kultūras jomā, UNESCO kā Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētā aģentūra vadās pēc diviem pamatdokumentiem – ANO 2030 Dienaskārtības ilgtspējīgai attīstībai un UNESCO vidēja termiņa stratēģijas 2014.-2021. gadam.
 
2015. gada septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja pieņēma 2030 Dienaskārtību ilgtspējīgai attīstībai, nosakot 17 ambiciozus un universālus mērķus pasaules pārveidošanai. UNESCO, aktīvi īstenojot kultūras advokatūru, nodrošināja, ka kultūras loma šajos mērķos ir ņemta vērā, tostarp atzīstot kultūras pienesumu kvalitatīvas izglītības īstenošanā, ilgtspējīgu pilsētu un vides veidošanā, ekonomiskās izaugsmes sekmēšanā, ilgtspējīga patēriņa un ražošanas modeļu izstrādē, saliedētu un iekļaujošu sabiedrību veicināšanā, kā arī dzimumu līdztiesības nodrošināšanā.
 
Savukārt UNESCO vidēja termiņa stratēģija 2014.-2021. gadam paredz organizācijas darbu kultūras jomā sekmēt, īstenojot šādus stratēģiskos mērķus:
1. Aizsargāt, daudzināt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm mantojumu.
2. Veicināt radošumu un kultūras izpausmju daudzveidību.
 
Mantojuma aizsardzība, attīstība un tālāknodošana ir arī viens no trim prioritārajiem darbības virzieniem, īstenojot UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas stratēģiju 2014. – 2021. gadam. Līdztekus šiem mērķiem UNESCO LNK stratēģija paredz arī stiprināt sadarbību zinātnē un kultūrā miera, ilgtspējas un sociālās iekļaušanās veicināšanai un starpkultūru dialoga sekmēšanai, kā arī padziļināt izpratni par radošumu un kultūras daudzveidības izpausmēm.