EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Kultūras daudzveidība un jaunatne

Jaunatne un tās iesaiste visa veida UNESCO programmu īstenošanā ir viena no organizācijas globālajām prioritātēm. Jaunieši savā atvērtībā un neviltotajā zināšanu kārē ir motivēti iepazīt citas kultūras, veidot kontaktus un mācīties viens no otra, tāpēc Latvijā īstenojot UNESCO programmas, kas saistītas ar kultūras daudzveidību, jaunieši ir viena no galvenajām mērķauditorijām.

Projekts “Kultūras daudzveidība jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un daudzvalodības veicināšanai”
 
Izceļot jauno autoru lomu mūsdienu literatūras procesos, kā arī domājot par nepieciešamību atbalstīt jaunos profesionāļus, kas darbojas literatūras un valodniecības nozarē, tika īstenots projekts “Kultūras daudzveidība jaunatnes atbalstam, starpkultūru dialoga un daudzvalodības veicināšanai”. Projekta mērķauditorija bija latviešu valodu atgūstošie studenti ārvalstu augstskolās Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Polijā, Čehijā, kā arī somugru, baltistikas, polonistikas un bohemistikas studenti Latvijā. Projekta mērķi bija rosināt diskusiju par jaunāko literatūru un jaunajiem autoriem latviešu, poļu, čehu, somu, igauņu un lietuviešu literatūrā, stiprināt latviešu valodas apguvi ārvalstu augstskolās, kā arī svešvalodu apguves programmas Latvijā, nodrošinot, ka jaunie tulkotāji gūst praktisku pieredzi un veido kontaktus turpmākai profesionālajai darbībai. 
 
Projekta ietvaros sadarbības augstskolās ārvalstīs un Latvijā tiks rīkoti mācību semināri, lekcijas un nodarbības par jaunākās literatūras tendencēm attiecīgajā valstī. Semināros tika diskutēts par jaunāko literatūru studentu dzimtajā valodā, analizējot pēdējos gados izdotos darbus un runājot par jaunajiem autoriem – jaunpienācējiem daiļliteratūrā. Pamatojoties uz semināros notikušajām diskusijām, studenti koordinatora vadībā izveidoja jauno autoru darbu fragmentu izlasi, kas paredzēta tulkošanai tiem studentiem, kuri apgūst viņu dzimto valodu kā svešvalodu projekta augstskolās. Pēcāk studentiem tika rīkota vasaras skola Latvijā. Vasaras skolas laikā notika tulkošanas meistarklases, studentu grupu darbs, izstrādājot tulkojumus projekta gaitā atlasīto darbu fragmentiem, kā arī tika organizētas tikšanās ar jaunajiem autoriem, redaktoriem, izdevējiem un citiem nozares profesionāļiem, lai projekta dalībniekiem būtu iespēja gūt priekšstatu par nozares specifiku.
 
Par projekta gaitu un rezultātiem tapusi arī elektroniska publikācija, ar kuru iespējams iepazīties šeit.
 
 
Projekts “Atrasts tulkojumā: Rainis un Aspazija”
 
Raiņa un Aspazijas dzejā, dramaturģijā, publicistiskās apcerēs, prozas darbos, vēstulēs un dienasgrāmatās saglabātās vērtības joprojām ir aktuālas mūsdienu sabiedrībai un pilnā mērā saskan ar UNESCO paustajiem uzstādījumiem humānismā, cilvēktiesību un sieviešu emancipācijas jautājumos, kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana. Atzīmējot Raiņa un Aspazijas 150. gadadienas iekļaušanu UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. – 2015. gadam, viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija pievērsties abu dzejnieku darbiem un idejām – vairot viņu garīgā mantojuma atpazīstamību sabiedrībā – gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šī uzdevuma veikšanai tika īstenots projekts “Atrasts tulkojumā: Rainis un Aspazija”, tajā piedalījās jaunieši, kuri dažādās pasaules augstskolās apgūst latviešu valodu un literatūru.
 
Jauniešu radošo darbu un ideju projektam tika izvirzīti divi mērķi – aktualizēt Raiņa un Aspazijas garīgo mantojumu, veidojot jaunus tulkojumus dažādās pasaules valodās, kā arī dot impulsu jauniešiem domāt par jautājumiem, kas gadsimta garumā nav zaudējuši aktualitāti – līdztiesība, godaprāts, radošums. Projekts tika īstenots kā sazarota programma – Raiņa un Aspazijas darbu fragmentu tulkojumu izstrāde, tajos pausto ideju pārveide un attīstība jauniešu radošajos darbos – esejās, diskusija par šīm globālajām idejām un radoša cilvēka lomu mūsdienu sabiedrībā, prezentācijas pasākuma organizēšana augstskolā, labāko darbu atlase un iesniegšana projekta organizatoriem. Projektam noslēdzoties, labākie darbi tika iekļauti elektroniskā projekta publikācijā, un to autori tika apbalvoti īpašā noslēguma ceremonijā.