EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Kultūras daudzveidība

Kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzība un veicināšana ir kļuvusi par vienu no nozīmīgākajām UNESCO darbības jomām pēdējā desmitgadē, kaut gan UNESCO šiem jautājumiem velta uzmanību jau kopš organizācijas izveides. UNESCO aktualizē starpkultūru dialoga veicināšanu, to atzīstot par vienu no svarīgākajiem nosacījumiem miera kultūras un drošības nodrošināšanai pasaulē.

UNESCO sekmē jaunu normatīvo aktu izstrādi šo kultūras izpausmju aizsardzībai, veicina valodu daudzveidības saglabāšanu un rosina un atbalsta jaunu kultūras izpausmju attīstību un atpazīstamību. Kultūras daudzveidība par cilvēces kopīgo mantojumu pirmo reizi tika atzīta 2001. gadā pieņemtajā UNESCO Vispārējā deklarācijā par kultūras daudzveidību

2005. gadā tika pieņemta UNESCO Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu. Tās mērķis ir aizsargāt un veicināt kultūras izpausmju daudzveidību, radot nosacījumus, lai kultūras varētu plaukt un brīvi mijiedarboties savstarpēji labvēlīgā veidā. Latvija šai Konvencijai pievienojās 2007. gada 3. maijā, tādējādi arī apliecinot savu vēlmi un gatavību atbalstīt, noteikt un īstenot politiku un pasākumus kultūras izpausmju daudzveidības aizsargāšanai un veicināšanai. UNESCO Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu un ar tās īstenošanu saistītie dokumenti pieejami šeit 

Pēc Eiropas Savienības Iekšpolitikas ģenerāldirektorāta pasūtījuma 2010. gadā ir publiskots pētījums „2005. gadā pieņemtās UNESCO konvencijas īstenošana Eiropas Savienībā”, kura kopsavilkums lasāms arī latviešu valodā. 2012. gadā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā Latvijas Kultūras akadēmiju izstrādāja pētījumu, lai novērtētu UNESCO Konvencijas par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību ietekmi kultūrpolitikas veidošanas procesā Eiropas Savienības un it īpaši Baltijas jūras reģiona valstīs.