EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Uzdevumi

UNESCO pamatuzdevumi izglītības jomā ir:

 • nodrošināt vienlīdzīgas mācīšanās iespējas visiem sabiedrības locekļiem visur pasaulē;
 • stiprināt dalībvalstu nacionālo izglītības politiku un sistēmu pārdomātu attīstību kvalitatīvas izglītības visiem nodrošināšanai;
 • veicināt izglītības pieejamību visos izglītības līmeņos;
 • veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām un atstumtu sabiedrības grupu integrēšanos un iekļaušanos izglītības sistēmās;
 • nodrošināt un veicināt kvalitatīvu skolotāju izglītību un kvalitatīvas mācību vides veidošanos;
 • veicināt jaunu tehnoloģiju mērķtiecīgu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās iespēju paplašināšanai;
 • sekmēt neformālās un mūžizglītības attīstību.

UNESCO vidējā termiņa stratēģijas 2008. – 2013. gadam virsmērķis izglītībā ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem mūžizglītības perspektīvā.

Stratēģiskie programmas virzieni virsmērķa sasniegšanai ir:

 • stiprināt UNESCO vadošo un koordinējošo lomu globālā rīcības plāna „Izglītība visiem” īstenošanā, tādējādi nodrošinot atbalstu nacionālo valstu valdībām „Izglītība visiem” mērķu īstenošanā;
 • veicināt politisko, sabiedrības un zinātnisko potenciālu kvalitatīvas izglītības visiem un mūžizglītības nodrošināšanai, tādējādi sekmējot izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

UNESCO LNK darbības prioritāte izglītības programmu īstenošanai laika posmam no 2009. – 2013.gadam ir kvalitatīvas izglītības pieejamības visiem un izglītības ilgtspējīgai attīstībai sekmēšana.

UNESCO LNK uzdevumi izglītības jautājumos laika posmam no 2009. – 2013.gadam:

 • sekmēt Pasaules izglītības foruma (Dakāra, 2000) rīcības plāna “Izglītība visiem” īstenošanu Latvijā;
 • atbalstīt izglītības politikas plānošanas un citu normatīvo dokumentu turpmāku pilnveidi, izmantojot koordinētu augstākās izglītības un pētniecības ieguldījumu;
 • stiprināt starpnozaru saikni izglītībā, zinātnē un kultūrā;
 • attīstīt UNESCO asociētās skolas kā metodiskus centrus mūsdienīga satura un metodikas ieviešanai izglītības procesā Latvijā;
 • sekmēt iekļaujošās izglītības pamatnostādņu integrēšanu izglītības programmās un mācību materiālos;
 • sekmēt skolotāju izglītības programmu atjaunošanu, tajās iekļaujot UNESCO ilgtspējīgas izglītības attīstības pamatnostādnēs ietvertos pamatprincipus, un nodrošinot visa veida informācijas pieejamību par ilgtspējīgas izglītības jautājumiem;
 • sekmēt starpkultūru dialogu, popularizējot bilingvālās izglītības sistēmu ieviešanu Baltijas valstīs un attīstības sadarbības valstīs (Gruzija, Moldova, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija);
 • popularizēt Latvijas pieredzi interešu izglītībā (īpaši mākslās), kā arī veicināt īpašu izglītojošu programmu izveidi talantīgajiem bērniem;
 • veidot Baltijas valstu ekspertu datu bāzi sadarbībai ar UNESCO Maskavas biroja valstīm un Gruziju, tādējādi aktīvi iesaistoties un sniedzot Latvijas ieguldījumu UNESCO izglītības programmas aktivitātēs.