EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”

2002. gadā tika uzsākts darbs pie nacionālā foruma – konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” izveides Latvijā. LR Izglītības un zinātnes ministrijā 2002.gada 26.aprīlī tika organizēta apaļā galda diskusija par nacionālā foruma „Izglītība visiem” izveidi un jau 22.septembrī notika nacionālā foruma dibināšanas konference, kurā tika iezīmēti foruma darbības mērķi, funkcijas un struktūra. 2003.gada 16.septembrī Ministru kabinetā tika apstiprināts Konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” darbību reglamentējošais nolikums.

Konsultatīvās padomes sastāvā darbojas 33 valsts, nevalstisko un starptautisko institūciju un privātā sektora pārstāvji, un tās mērķis ir veicināt izglītībā iesaistīto institūciju un organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību mūžizglītības, daudzveidīgu mācīšanās iespēju nodrošināšanas, cilvēku pamatprasmju attīstīšanas, kā arī formālās un neformālās izglītības mijiedarbības paplašināšanas jautājumos.

Katru gadu notiek Konsultatīvās padomes sanāksmes, kurās tiek izskatīti aktuāli izglītības politikas jautājumi un sniegtas rekomendācijas svarīgu izglītības politikas dokumentu tālākai attīstībai, piemēram, Izglītības politikas attīstības pamatnostādnes (2005. gadā), Augstākās izglītības likumprojekts (2006. gadā), kā arī Audzināšanas darbības programmas projekts (2007. gadā), Saskaņā ar Konsultatīvās padomes lēmumu kopš 2008.gada konsultatīvā padome ir pievērsusies plašiem starpnozaru jautājumiem: Izglītība un sociālā iekļaušanās (2008.gads), Izglītība un darba tirgus (2009.gads), Izglītība pašrealizācijai (2010.gads). Lai sagatavotos sanāksmēm UNESCO LNK izveidotās ekspertu darba grupas veic pētījumus, analizē situāciju un sagatavo priekšlikumus kopīgai apspriešanai konsultatīvās padomes sanāksmēs. 2011.gadā Konsultatīvā padome pievērsīsies tēmai – Skolu ilgtspējīga attīstība pašvaldībās: iespējas un izaicinājumi. Balstoties uz diskusiju rezultātiem, kas Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros notika visos Latvijas reģionos, kā arī izmantojot SFL projekta „Pārmaiņu skolas” iegūto pieredzi, tiks izveidots informatīvs materiāls „Pašu skolas pašu valdībā”. Konsultatīvās padomes locekļi tiks iepazīstināti ar iespējamiem darbības virzieniem mūžizglītības principa īstenošanai pašvaldībās.